Jason Salavon

August 30, 2024–September 28, 2024

 • Honda Syoryu (2017)

 • Tanioka Shigeo & Tanioka Aiko

 • Yako Hodo

 • The Next Generation

 • Nagakura Kenichi (2007)

 • Nagakura Kenichi (2013)

 • Honda Syoryu

 • Tanaka Kyokusho (2015)

 • ZEN: Tanabe Shochiku x Wakamiya Takashi

 • Fujitsuka Shosei – Cosmos

 • A Sensei and his Students: Baba Shodo, Fujitsuka Shosei & Yako Hodo

 • Nagakura Kenichi (2009)

 • Yamaguchi Ryuun

 • Kibe Seiho

 • Monden Koyoku & Yuichi: Father & Son 107 Years of Bamboo Art

 • Nagakura Kenichi (2011)

 • The Hayakawa Shokosai Lineage: 150 Years of Artistry

 • Legacy of Inspiration: Shono Shounsai and His Students

 • Sado Contemporary: Sculpture by Honma Hideaki & Watanabe Chiaki

 • Emerging Bamboo

 • Nagakura Kenichi (2016)

 • Fujinuma Noboru (2013)

 • Oita’s Art Movement